آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چین پلیسه

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چين پليسه همان تعبيري را دارد که در پرده گفتم منتها شديدتر و ديدنش در خواب چندان خوب نيست چه در پرده باشد و چه در دامن. چين پليسه گرفتگي و غم و آشفتگي کارهاست.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)