آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بیمارستان

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بیمارستان : شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت

دردرون بیمارستان بودن : خبرهای غمگین

مریضخانه : غصه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد در بيمارستان بستري هستيد ، نشانة آن است كه بايد با دقت و هوشياري از بيماري مسري فرار كنيد . اما اگر خواب ببينيد به بيمارستان مي رويد به قصد ملاقات مريضي بستري ، نشانة آن است كه از حال يكي از نزديكان خبرهاي بدي خواهيد شنيد .

 

اچ ميلر مى‏گويد:

مشاهده‏ى بيمارستان در خواب، نشانه‏ى آن است كه به ديدن مريض مى‏رويد. اگر در خواب ببينيد كه از بيمارستان مرخص مى‏شويد، بيانگر آن است كه قصد داريد در انجام كارهايتان به خود متكى باشيد. اگر در خواب ببينيد به عنوان يك پرستار در بيمارستانى كار مى‏كنيد، به اين معنى است كه از يكى از اطرافيانتان ناراحت و غمگين مى‏شويد.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)