آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پنهان شدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

پنهان شدن : تشویش

پنهان کردن چیزی : نیات بد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه خود را پنهان مى‏كنيد، بيانگر آشفتگى روحى شما است. اگر دخترى در خواب چيزى را پنهان كند، يعنى مورد اتهام ديگران قرار مى‏گيرد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)