آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ی >

یتیم خانه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

یتیمخانه : بد نامی

 

ديدن يتيم خانه در خواب ، علامت آن است كه تا هنگامي كه شما ثروت و دارايي داريد با شما خواهند بود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)