آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جوجه تیغی

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

جوجه تیغی : حسادت

 

1ـ ديدن جوجه تيغي در خواب ، علامت آن است كه كار و آشنايي با دوستان جديد را با سردي رد مي كنيد .

2ـ اگر دختري خواب جوجه تيغي ببيند ، علامت آن است كه احساسات و تأثيرات منفي را از خود دور مي كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)