آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خاکسپاری

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خاکسپاری

خاکسپاری خویشاوند : رنج و محنت

خاکسپاری یک بیگانه : ارث

مراسم خاکسپاری : آشناییهای مفید ، ارث

مراسم خاکسپاری خود : افکار بیهوده

 

1ـ ديدن مراسم خاكسپاري در خواب ، علامت ازدواجي نامبارك و داشتن فرزندي بيمار است .

2ـ ديدن مراسم خاكسپاري فردي بيگانه در خواب ، دلالت بر نگرانيهاي ناگهاني دارد .

3ـ ديدن مراسم خاكسپاري فرزند خود در خواب ، نشانة سلامت اعضاي خانواده است . اما يكي از دوستان دچار نوميدي بزرگي خواهد شد .

4ـ اگر زني خواب ببيند با لباس سياه در مراسم خاكسپاري كسي شركت كرده است ، نشانة آن است كه بزودي بيوه خواهد شد .

5ـ ديدن مراسم خاكسپاري يكي از نزديكان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بين افراد خانواده است

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)