آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ض >

ضربان قلب

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ضربان قلب : در یک موقعیت نا جور قرار گرفتن

 

1ـ اگر در خواب ضربان قلب خود را احساس كنيد ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب اعمال و سلامت جسمي خود باشيد ، زيرا هر دو رو به ضعف هستند .

2ـ اگر خواب ببينيد نبض كسي را مي گيريد ، علامت آن است كه براي كسب لذت دارايي خود را فدا مي كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)