آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آزمایشگاه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آزمايشگاه در خواب، علامت آن است كه در زندگى، هزينه‏هاى بسيار غيرمنتظره و ناگهانى برايتان پيش خواهد آمد.

اگر ديديد كه در آزمايشگاهى كار مى‏كنيد بيانگر آن است كه در يك موقعيت پيچيده، گرفتار مى‏شويد و احتياج زيادى به يك هم فكر پيدا خواهيد كرد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در آزمايشگاهي هستيد ، نشانة آن است كه براي انجام كارهايي بيهوده انرژي زيادي تلف مي كنيد ، در صورتي كه مي توانيد از انرژي خود به نحو مفيدتري استفاده كنيد.

2ـ اگر خواب ببينيد مشغول آزمايشاتي هستيد تا اشياء را به طلا مبدل كنيد ، نشانة آن است كه سرگرم طراحي نقشه هايي وسيع و جالب خواهيد شد ، اما در راه رسيدن به اوج آرزوي خود با شكست روبرو مي شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)