آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مشعبد باز

 

اگر ديد مشعبدباز شده بود، دليل كه كارهاي باطل كند. اگر ديد در مشعبد باز نگاه مي كرد، دليل كه به كاري بد افتد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)