آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اردوی کار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد در اردويي مشغول كار هستيد ، علامت آن است كه اتفاقي تلخ براي شما پيش خواهد آمد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)