آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسکلت مرگ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن اسكلت مرگ در خواب ، نشانة آن است كه به تأثيرات منفي كار ديگران مبتلا خواهيد شد و خوشبختي از چنگ شما مي گريزد .

2ـ ديدن اسكلت مرگ روي اعلامية سوگواري ، نشانة آن است كه ترس و هراس شما بي جهت است ، وقايع مطلوبي برايتان رخ خواهد داد .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)