آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اظهار عشق

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر زني خواب ببيند كسي به او اظهار عشق مي كند ، نشانة آن است كه آنطور كه انتظار مي رود كسي حاضر به خواستگاري او نيست ، و به دنبال كسب لذتهاي واهي نااميدي خواهد بود .

2ـ اگر مردي خواب ببيند به زني اظهار عشق مي كند ، دلالت بر آن دارد كه او در خور دوستي و رفاقت نيست .

3ـ اگر خواب ببينيد يكي از اقوام به شما اظهار عشق مي كند ، نشانة رنح و نااميدي است .

4ـ اگر خواب ببينيد با يكي از اقوام مكاتبة عاشقانه داريد ، نشانة آن است كه بين اقوام و بستگان اختلاف بوجود مي آيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)