آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بچه شیطان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن بچة شيطان و بازيگوش در خواب ، علامت آن است كه براي كسب لذتي زودگذر به دردسر مي افتيد .

2ـ اگر خواب ببينيد خودتان مبدل به بچه اي شيطان شده ايد ، علامت آن است كه ناداني شما را به فقر مي كشد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)