آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بسته پستی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ گرفتن بستة پستي در خواب ، نشانة ناخوشنودي از وضع مساعد زندگي است . و بازگشتن فردي عزيز از سفر .

2ـ حمل كردن بستة پستي در خواب ، علامت كار كردن روي موضوعي مطلوب است .

3ـ اگر در خواب بستة پستي از دستتان بيفتد ، نشانة آن است كه در معامله اي شكست خواهيد خورد .

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب بسته‏اى به شما برسد كه درون آن خالى باشد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه در انجام يكى از كارهايتان دچار مشكل مى‏شويد. اگر در خواب ببينيد كه بسته‏ى پستى، طلايى به دست شما مى‏رسد، نشانه‏ى آن است كه به موقعيت‏هاى اجتماعى بالايى خواهيد رسيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)