آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پختن گوشت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب گوشتي در حال پختن ببينيد ، نشانة آن است كه با خود خواهي و توقعات بيش از اندازه به اطراف مي نگريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)