آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پوست میوه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پوست ميوه در خواب ، نشانة تلاش براي رهايي از مسئوليت است و جستجو براي يافتن محيطي ديگر كه سرشار از فراغت است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)