آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

منشورنامه

 

اگر كسي بيند پادشاهي يا عالمي يامرد صالحي منشور به وي داد كه در آن كلام ها نوشته بود، دليل بر سعادت دنيا و آخرت بود. اگر در آنجا سخنان بد نوشته بود، دليل به خلاف است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پادشاه منشوري به وي داد و به خط سبز نوشته بود. دليل كه حق تعالي او را بيامرزد و از وي خشنود شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)