آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تله حشرات

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تلة حشرات در خواب ، علامت دشمنان عليه شماست .

2ـ اگر خواب ببينيد در تلة حشرات ، حشرات زيادي به دام افتاده اند ، علامت آن است كه نگرانيهاي كوچك جاي نگراني هاي بزرگتر را خواهد گرفت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)