آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تمبر پستی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تمبرپستي در خواب ، علامت انظباط كاري و گرفتن پاداش است .

2ـ استفاده از تمبرهاي باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است .

3ـ گرفتن تمبر از كسي در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت امتيازاتي در زندگي به دست خواهيد آورد .

4ـ ديدن تمبرهاي پاره در خواب ، نشانة وجود مانع در راه شماست .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تمبرهاى خارجى در خواب نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)