آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ظ >

ظروف چینی

 

1ـ ديدن ظروف چيني در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهايي خوب براي پيشرفت و رسيدن به موفقيت در زندگي است .

2ـ ديدن ظروف كثيف يا شكسته در خواب ، علامت آن است كه اشتباهأ مورد آزار و اهانت ديگران واقع خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)