آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جست و خیز

 

اگر دختري خواب ببيند از روي مانعي خيز برمي دارد ، علامت آن است كه با وجود مخالفان فراوان به خواسته هاي خود دست خواهديافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)