آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جسد سوخته

 

1ـ اگر در خواب جسدهايي سوخته ببينيد ، نشانة آن است كه دشمنان نفوذ شما را در محيط كار كاهش مي دهند .

2ـ اگر در خواب جسد سوختة خود را ببينيد ، نشانةآن است كه در انجام وظايف خود تنها بايد به رأي خود بسنده كنيد . زيرا اگر تحت تأثير قضاوت ديگران قرار بگيريد با شكست روبرو خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)