آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حصیر بافی

 

1ـ اگر خواب ببينيد حصير پاره اي را مي بافيد ، نشانة آن است كه از فردي غايب خبرهايي دلپذير خواهيد شنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد حصير پاره اي را مي بافيد ، علامت آن است كه با امور نگران كنندهاي روبرو خواهيد شد .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)