آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چراغ نفتی

 

1ـ اگر خواب ببينيد در تاريكي چراغي روشن پيشاپيش شما حركت مي كند ، علامت آن است كه ناگهان ثروتمند خواهيد شد . اما اگر چراغ ناگهان از نظر شما ناپديد شود ، نشانة آن است كه در راه رسيدن به اهداف خود تغييراتي نامطلوب رخ خواهد داد.

2ـ اگر خواب ببينيد چراغ روشني را حمل مي كنيد ، علامت آن است كه رفتار خيرخواهانه شما دوستان زيادي برايتان به ارمغان مي آورد . اگر چراغ خاموش شود ، نشانة آن است كه براي رسيدن به هدف خود با موانع زيادي روبرو خواهيد شد . اگر خواب ببينيد پايتان به چراغ مي خورد و چراغ مي شكند ، علامت آن است كه در راه كمك و ياري رساندن به ديگران موفقيتي به دست نمي آوريد .

3ـ تميز كردن چراغ نفتي در خواب ، علامت آن است كه در زندگي به امكانات جديدي دست خواهيد يافت .

4ـ گم كردن چراغ در خواب ، علامت روبرو شدن با گرفتاريهايي در حرفه و شغل است و همچنين روبرو شدن با ناآرامي و اختلافات خانوادگي .

5ـ خريدن فانوس در خواب ، علامت انجام معاملات موفقيت آميز است .

6ـ اگر دختري خواب ببيند فانوس خانة نامزد خود را روشن مي كند ، نشانة آن است كه همسر آيندة او مردي لايق و شايسته خواهد بود . اگر چراغ را در خواب خاموش كند ، علامت آن است كه در اثر رفتار نادرست شانس ازدواج را از دست مي دهد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)