آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کحالی کردن

 

محمدبن سيرين گويد: كحالي كردن در خواب، دليل كارهاي بسته است، راه بردن در كارها. اگر در خواب ديد كحالي مي كرد و داروي او بر چشم ها نافع است، دليل كه گمراهان را راه نمايد و از وي منفعت يابند. اگر داروي او بر چشم ها نافع نبود، تاويلش به خلاف اين است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)