آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تشیع جنازه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب تشيع جنازه كسى را ديديد، به اين معنا است كه در كارى سود فراوانى نصيب شما مى‏شود و يا اين كه عده‏اى به خانواده‏ى شما اضافه مى‏شوند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)