آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تعظیم کردن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعظيم كردن در خواب، نشانه‏ى آن است كه با كارهاى خود مورد خنده‏ى ديگران قرار مى‏گيريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)