آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تمیز کردن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه مشغول تميز كردن خانه هستيد، به اين معنا است كه عده‏اى دايما پشت سر شما حرف‏هاى بدى مى‏زنند. اگر در خواب مشغول تميز كردن چيزى باشيد، به اين معنا است كه بايد در رفتار خود دقت بيشترى انجام دهيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)