آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کژدم خواره

 

جانوري است كه در شهر خوزستان مي باشد و دم خود بر زمين مي كشد و هر كسي كه زخم او يافت هلاك شود. محمدبن سيرين گويد: ديدن كژدم خواره در خواب، دليل بر دشمني آرميده است، اما در دشمني صعب بود. اگر ديد كژدم خواره او را بگزيد، دليل كه ازدشمن مضرت بيند. اگر ديد او را از كژدم خواره گزندي نرسيد، دليل كه از دشمن ايمن شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)