آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کمان آسمان

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه كمان زرد بود، دليل است مردم آن ديار بيمار شوند. اگر سبز بود، دليل بر فراخي نعمت است. اگر سرخي آن بيشتر بود تاويلش به خلاف اين است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)