آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کمان حلاجی

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمان حلاجي داشت، دليل است منافق بود و نيز گويند زني ممتنع بخواهد. اگر بيند كمان حلاجي او ضايع شد، دليل است از زني جدا شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)