آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عطاری کردن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در خواب عطاري مي كرد، دليل كه مردم شكوه آن گويند، اگر بيند كه با عطار دوست و آشنا شد، دليل است كه مردم در سخاوت نام او برند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)