آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عمارت کردن

 

اگر به خواب بيند عمارت مسجد يا خانقاه يا مدرسه مي كرد، دليل كه صلاح دين جويد و ثواب اين جهان. اگر بيند زمين خراب را عمارت مي كرد، مثل خانه و دكان و مانند اينها، فائده اين جهاني بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن عمارت كردن درخواب بر چهار وجه است.

اول: صلاح ودرستي اين جهاني.

دوم: خير و بركت.

سوم: كامراني.

چهارم: گشايش كارهاي بسته.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)