آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صرافی کردن

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن صرافي نمودن، دليل بر عاملي طامع بود. اگر در خواب بيند صرافي كرد و بيننده مستور بود، دليل است كه علم و حكمت آموزد. اگر بازرگان است، از تجارت مال حاصل كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر درخواب بيند كه صرافي نمود بي طمع، دليل است كه امانت بگذارد و امانت مردم نگهدارد. اگر به طمع كرد، تاويل به خلاف اين است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن صراف در خواب ، نشانگر مردى گزافه گوست كه چيزهايى مى گويد و انجام ميدهد كه براي دين زيان آوراست.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)