آدرس  آموزش تعبیر خواب >

نظر بزرگان غربی

 

ارسطو: خواب و رویا وسیله ایی است برای بازجویی روانی و ریشه اش از شیاطین است و جنبه ی ملکوتی و خدایی ندارد.

 

بورداخ: خواب موقعی ظهور میکند که ذهن از راه حواس تحریک نشود.

 

موری: ما خواب گفته ها، آرزوها، خواستها و کرده های خود را میبینیم.

 

جسن: محتوی خواب و رویا همواره کم و بیش تابع شخصیت فردی، سن،جنس،وضع،تحصیلات،عادات،حوادث و تجارب تمام دوران زندگی میباشد.

 

ویگانت: اغلب اوقات کاملا آشکار است که خواب و رویا عوض آنکه ما را از این عالم عادی و معنوی نجات بدهد،مجددا به همین عالم بازمیگرداند.

 

گروپ: دسته ایی از خوابها و رویاها که ریشه شان در زمان حال یا گذشته بوده و به هیچ وجه از آینده خبری نمی داده اند. در عوض دسته ی دیگری از خواب ها و رویاها، خبر از آینده میدادند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)