آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دلالی کردن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند دلالي مي كرد، دليل كه مصلح و رهنماي خير بود به كردار نيك.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

دلالي كردن به خواب بر چهار وجه است.

اول: مصالحه در ميان مردم.

دوم: راه راست نمودن وراهنمائي به راه راست.

سوم: كردار نيك.

چهارم: امر به معروف به جاي آوردن

 

بدان كه دلال، مردي است راهنماي مردمان به خير و شر.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)