آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تکبیر کردن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي درخواب ديد تكبير مي كرد، دليل كه ازشر دشمنان ايمن شود و درِ خيرات بر وي گشاده شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن تكبير كردن در خواب بر چهار وجه است

اول: ايمني از دشمن

دوم: رستگاري از بلا و فتنه.

سوم: خير و بركت.

چهارم: گشايش كارهاي بسته.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)