آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بویهای خوش

 

محمد بن سيرين گويد:

بويهاي خوش و ناخوش ثناي نيك مدح و ذم و سخن ناصواب است. اگر بيند بوي خوش شنيد، دليل كه او نكوهش كنند. اگر در خواب بوي خوش بسيار شنود، دليل است بر مرگ، زيرا كه مرده را از بوي خوش حنوط ناگزير است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند او را خوشبوي كردند، دليل كه او را ستايش كنند و ثنا گويند. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه او را پيش مردم عيب و نكوهش كنند و نام او به زشتي منتشر شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)