آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت آبنوس

 

دليل كند بر مردي فرمانده ازكارش و بعضي گويند: زن بود يا كنيزك.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)