آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت امرود

 

دليل بر مردي توانگر بود، كه خوش طبع و سازگار است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)