آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت انجیر

 

دليل بود بر مردي توانگر و خداوند نعمت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)