آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نفرین کردن

 

اگر كسي ظالمي را نفرين كرد، دليل كه بر آن ظالم ظفر آيد و بعضي گويند خلاف اين است. ابراهيم كرماني گويد: اگر درخواب بيند به بي گناهي نفرين نمود، دليل كه به بيننده بازگردد و نفرين مردمِ صالح زود اثر كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)