آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت چنار

 

دليل كند بر مردي مبارك كه منفعت از او به خويشان و دوستان رسد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)