آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت زیتون

 

دليل كند بر مردي كه خداوند اصل و نسب است، لكن در مال اندك است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)