آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت شمامه

 

دليل كند بر مردي تيز دولت و محتشم، لكن زود هلاك شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)