آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت صنوبر

 

دليل كند بر مردي درويش بد دين، كه او را نه دين است و نه دنيا.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)