آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت گلنار

 

دليل كند بر مردي شريف، كريم، جوانمرد و بعضي گويند، دليل كند بر مال و فرزند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)