آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت نارنج

 

دليل كند بر مردي گران طبع بيمارگونه و زردوزي.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)