آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نقاشی کردن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در سقف خانه و ديوار نقاشي مي كرد دليل كه به دنيا مغرور گردد.

ابراهيم كرماني گويد: سوداگري و صورتگري درخواب، دليل باطل بود. اگر بيند كه دست خود را به خضاب نقاشي مي كرد، دليل كه در كسب خود، خداوند حيله بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن نقاشي گري در خواب چهار وجه بود. اول: آرايش دنيا. دوم: كار باطل. سوم: فريب. چهارم: دروغ.

لوک اويتنهاو مي گويد :

نقاشی : از امری احساس رضایت خواهید نمود

نقاشی کردن : شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت

دیدن یک نقاش : شما برنامه های جسورانه ای خواهید ریخت

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)