آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رنگین کمان

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست

 

1ـ ديدن رنگين كمان در خواب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غير عادي است . امور زندگي ظاهري اميدوار كننده به خود خواهند گرفت .

2ـ اگر فردي عاشق رنگين كمان به خواب ببيند ، نشانة آن است كه پيمان ازدواج او با شادماني بسياري همراه خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببينيد رنگين كمان پلي بر درختان سر سبز زده است ، نشانة آن است كه در امور زندگي به توفيقي بي حد و مرز دست خواهيد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)